Skip to main content

Maaperätutkimus

Tutkimusmenetelmät

 • Painokairaus
 • Heijarikairaus (Pur-He)
 • Siipikairaus
 • Tärykairaus
 • Porakairaus
 • Kantavuusmittaus Levykuormituskokeella (valmiista rakenteesta)

Pilaantuneiden maa-alueiden selvitys ja tutkimus PIMA

Tutkimusmenetelmät

 • Kohteeseen tutustuminen
 • Tutkimussuunnitelma
 • Näytteenotto
 • Kenttämittaukset
 • Laboratoriotutkimukset
 • Puhdistussuunnitelma
 • Loppuraportti

Melumallinnus

Melumittaus

 • Ympäristönmelun mittaaminen (liikenne, raide ja lentomelu)
 • Teollisuus ja tuotantoalueiden melumittaus

Rakennuksissa ja asunnoissa tehtävät melumittaukset

 • Huoneistojen välisen rakenteen ilmaäänieristävyyden mittaus
 • Ulkoseinän ilmaäänieristävyyden mittaus
 • Huoneistojen välisen rakenteen askeläänieristävyyden mittaus
 • LVIS- laitteiden melutason mittaus

Tärykairaus

 • Määritetään kalliopinnan korkeusasema
 • Näytteenottimella saadaan häiriintynyt maaperänäyte

Heijarikairaus

Heijarikairauksella selvitetään maakerrosten:

 • Suhteellista tiiviyttä
 • Kovan pohjamaan tai kallion sijaintia
 • Otetaan häiriintynyt maanäyte

Painokairaus

Painokairauksessa selvitetään…

 • Maaperän kantavuus
 • Maakerrosten korkeusasemat ja niiden paksuudet
 • Kallion tai kovan maapohjan sijainti
 • Pohjaveden korkeus

Siipikairaus

Siipikairausta käytetään:

 • Hienojakoisten koheesiomaalajien kairaukseen
 • Maan häiriintyvyyden mittaukseen

Tärinämittaus

Raide ja maantieliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus.

Kantavuusmittaus

Pintavaaitus

 • Nykyisen maanpinnan korkeuksien mittaukset ja merkinnät GPS-mittalaitteella tai takymetrillä.
 • Tonttikartta, jossa on esitetty kohteen korkotiedot käyrinä sekä pisteinä.